N-PARK TRAKT BRZESKI

Lok. 01 993 m2
Lok. 02 114 m2
Lok. 04 404 m2
Lok. 04 40 m2
Lok. 05 1035 m2
Lok. 06 600 m2

Parter

Piętro